top of page

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

Seè, seè, rouke

 

Seè, seè, rouke.
Weer kômmen aangeloupe.
Of ger get gebakken hùbt.
Klein of groat

Alles in mne sjoat.

 

Dat zông ver sunjes nao de mês
es 't seè seè rouke waor.
De kênjer stôngen ôm te grêntjen

en te graaje klaor.

 

In optoch ging 't dan nao't kesteèl.
Dao struidje z'op et plein
veùl slôkwerk oet vanaaf 't bordès
bedoeld veur groat en klein.

 

Dan waor et raape, duuje ôm te
kriege was te koos.
Sjus wie de hoonder in de ren
zich vechten ôm en koos.

 

Dan nao den halfe of pestoar,
Dê goof ôs keukskes weer.
Mer auch hawf rotte appel gooien
ênk'len ôs daoneer.

 

En es ver soms niks kreege reep ver
allemaol doorein:
'Klieën in de tèsj', heèl hel, en
nômmen dan de bein.

 

Onnuèzel Kênjer waor e feès!
't Is mer wie s'et bekiks.
De aww'ren hawwe tesje vol,
de jôngsten hawwe niks.

 

Door naar Sinterklaos
Inhoudsopgave

bottom of page