top of page

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

Moade

 

De rieken drogen en 'saccosj',
de èrmen en 'kalbas'.
Dao laog den hùjpùlf op et bêd
en struèzak waor matras.

 

De vrouwluuj droge veur de sjiek
den êngste 'kazjevèk'.
De mansluuj droge bie slech wêer
'kamasje' veur den drek.

 

Auch 'aemkes' droge mansluuj gêer
mit kêttingen en oer.
Der zônger kaom de vrieër slech
bie 't maedj'euver de vloer

 

De sjartèng, sjeviot, balketoen
waor moade jaor op jaor.
De sjoester sneej de lappe lêer
en sunjes sneej er 't haor.

 

De snieder prosjde breuk inein
Zoa heèl nèj kaom dat neet.
Es 't auch neet lêste moade waor,
gei minsj dê dao op keek.

 

En went de stôf verslete waor
dan stùkkerd' hê de breuk.
Nuuj badse en nuuj kneeje drin
en stùkskes op de heuk.

 

Wê kênt noe nog de 'ballesjolk'
of 't mùtske mit de sneur.
Dao leet zich good de stendj aan zeen,
aan seersele van veur.

 

De vrouw die bieverdene wôlj,
die strikde op verzeuk,
lang strùmpe veur mèr vieftig cent
e lief of ôngerbreuk.

 

De haoze waoren altied zwart.
Doe zaogs gein anger kleur.
Dê licht'ren hoavaard oet de stad
haw neemes cente veur.

 

De aww're waore tant en nônk,
wie noe 'mevrouw', 'meneèr'.
'Mevrouw' allein die van 't kesteèl
en vrêemden 'vrouw' en 'heèr'.

 

Door naar Et kindje
Inhoudsopgave

bottom of page