top of page

Et kindje

 

't Kindje kreeg de winjel ôm
de ermkes langs et lief.
Zoadat et neet verreure koos,
heèl strang, gerêkt en stief.

 

Ze zagten es te dat neet deegs
dan greudje 't kindje krômp.
't Waor bêter dat et ligke bleef,
en harnas ôm de rômp.

 

'ne Winjel, molton of flanel,
waor even êlle lank.
Dê breudje hun et vötje aop..,
Altied gemeek, gejank.

 

Soms kauwden mooders 't ête veur
mit voel of rotte tenj.
Dao zaote meè bacillen in
es aan hun nùtte henj.

 

Dao kreeg et kêndj, zoa zagte ze,
veùl eige weerstendj door.
Mèr auch wal ens mit 'roer' en 'stuupe'
d'eèwigheid in voor.

 

Veùl boekpien hawwe z'auch altied
van zoer mêlk in de flesj.
En in de keuken ôm 't fernuus
ruukd' altied kindjeswesj.

 

Es 't kindje beùkde kreeg 't de lôtsj,
aan e lintje ômgeknuipt.
Es beükde 't nog dan woor de lôtsj
in sukkerke geduipt.

 

Soms waor 't e stôffe buulke mèr
mit sôkker drin gepak.
Waor 't kindje nog neet stil dan ging
et zekske door kônjak.

 

In loupwêgel leèrde ze loupe,
beùkend heen en weer
van pien, es errem vingerkes,
knelden in 't sjuufke weer.

 

En 't groater kendj dat keek dich aan
sjus wie en òpe book,
lôtsj in 't mundje, snoterbel,
'ne wuiles in de brook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door naar Aw huuskes
Inhoudsopgave

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

Loupwêgel
bottom of page