top of page

De wiezvrouw

 

De wiezvrouw reej de dörper aaf
al waor et nog zoa guur.
't Valieske op den dräger en de
tangen aan et stuur.

 

Snachs kaom ze meug en stil allein
de einzaam veldjwêeg aaf.
Et leech van de kerbidlamp dansd'op
't rändje van de graaf.

 

Mèr duuvels, spoaker, wêrewuif, die
hêet ze noats gezeen.
Geveèrleker waore veur heùr
de mansluuj wie et sjeen.

 

'ne Kêel dê heùr berouve wôlj
kreeg mit de tange drop.
De man leep wêeke later nog
mit enen dikke kop.

 

't Waor neet gemêekelek veur heùr
es 't kêndj neet zakke wôlj.
Noe gaon ze gaw nao 't hospitaal,
gêt wat veur heùr neet gôlj.

 

Dao waor g'nen dokter in de buurt,
et hospitaal waor wied.
In kar of kôtsj daohêr gebrach
stôrf 't vruike veur dên tied.

 

Dan woore tangen oetgekaok
en ôm de kop gelag.
Ze troch dan zèlf het kêndj ômleèg
veurzichtig waal en zach

 

't Gebeùrde wal ens dat et in
de tang et lêeve leet.
Mèr aan 'ne baum zoa vol gelaadj
mis mer ei pruumke neet.

 

Went weer e kindje kaom dan rook
de heèl straot nao kerbol.
In dên tied kaome ters heèl get,
heur book waor altied vol.

 

Dan stông aan 't hoes de belzje fits
wo heur praktijk op dreef.
E gêel-zwart nêt moos zörgen dat
de rok oet 't kampraad bleef.

 

En ze betaalden neet altied
veur 't maedje of de jông.
Ich wôlj ens wete wie veùl sjout
bie heùr in 't beukske stông.

 

* * * * *

Mèr ès de wiezvrouw soms neet koos
moos Fieke kômme gaw.
En die wôs euv'ral van ômdat
ze zèlf veùl kênjer haw.

 

De vroedvrouwsjoal haw zie neet g'had
Dat waor gei groat bezwaor.
Ze haw 't geleèrd van Bèt, en bêsj
die zèlf gein wiezvrouw waor.

 

Hun werk kump op ervaring neer.
En waat kan bêter zeen,
dan zèlf veùl kênjer kriege,
neet allein mèr zeen.

 

Dat z'allewiel gein kênjer hùbbe,
is oet vrieë wil.
Ze haolen 't kêndj bie anger luuj,
mèr slikke zelf de pil.

 

Dao loupe noe nog aw luuj rôndj
die Fieke hêet gebrach.
Mesjien auch ich, mèr dàt hêet mich
mie mooder noats gezag.

 

Door naar Den dokter
Inhoudsopgave

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

bottom of page