top of page

Sjetse van vreuger

oet en dörp in Zuid-Limburg

Aw weurd

 

Mie Limburgs dörp zuut anges oet
in nog gein veèrtig jaor.
Ich kên et bekans neet meè trùk
es ich bedênk wie 't waor.

 

Ze zêgke neet meè 'Sjang sjei oet',
ze zêgke 'Jan hawt op'.
Ze ête geine kipkap meè
en auch gein reubesop.

 

Ze zêgke 'Jan de leùgenêer'.
't Waor vreuger 'Sjang de sjuit'.
Ze zagte 'ziemezökker' veur
en echte zeivertuit.

 

Get gauw geraakt waor 'kruètelek'.
Slech good waor 'boddesoaj'.
Veùl moele deeg de 'sjemmelêer'.
E slech wief waor en 'toaj'.

 

En 'rôchelspot' en 'raocheliezer',
'awdênk' en de 'moar',
en 'subbedeus', 'wawwelêer',
'ne 'knuules' en 'kladsjoar'.

 

Men zag, es eemes slêeg kreeg doe:
'Hê krig ze flink getoekt'.
Et zeen aw weurd die langzaamaan
niet meè wêre gebroekt.

 

Van 't krabbe kreegs te 'burbelkes'
aan èrm of bein of bats,
door 't borre van de netel of
't krètse aan de 'krats'.

 

Wê valsj speelde, dê foetelde
mit bikkele, uuve doon.
Get water bie de mêlk waor 'fôsje',
dat waor heèl gewoon.

 

Wat langs de Maas laog hêdde 'greentj'
en bênnedieks 'de baantj'.
E losser maedje waor en 'loonj',
En sloerie waor ''ne gaantj'.

 

''ne Poet' waor auch en heèl sjoan woord
veur e vervêlend kêndj.
Es 't oervervêlend waor dan zagte
weer et waor e 'spêndj'.

 

'ne 'Bökkem' woar 'ne stômmerik,
auch 'stokvêsj' of 'aw haos'.
'ne 'Stùltjes' waor get stômmer nog
'nen echten 'houtere klaos'.

 

Gerardus en Josephus waor
de naam dê 't duipsel goof.
Weer zagte Sjeèr en Sjra en Sjir
en Sjef en Sjeuf en Sjoof.

 

De naam van d'awwers kreegs te auch.
Ze zagte 'Sjeng van Jaad'.
Es dat dan nog neet dudelek waor,
woor 't 'Sjeng van Jaad van Graad'.

 

Wê wêt nog dat veur boerepêerd
lênks 'hod' waor en rechs 'haar'.
En wêt geer dat veùl aw luuj vreuger
'proemden' hun segaar.

 

Noe 'neeringe' ze oerelang op
kauwgum in de bek.
Doe 'knawwelde' z'op 't zwaeske van
get oetgebakke spek.

 

Door 't 'peùsjlaok' leep et water aaf,
'nen 'tuitel' in de moer,
den aafveur oet de pômpebak
in 't keukske op de vloer.

 

En boete leep et water weg
door geùtjes in den drèk.
Of dêk gewoon de mêstem in
op d'ein of d'anger plèk.

 

Door naar De mêstem

Inhoudsopgave

bottom of page